Privacy & cookies

Privacyverklaring

DOELWIT gerichte coaching & training hierna genoemd Doelwit gevestigd op het adres zoals vermeld op deze website, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe Doelwit persoonsgegevens beveiligt

Doelwit neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens die je invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar Doelwit via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Doelwit door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Doelwit ontvangen hebt.

Voor vragen over je persoonsgegevens kun je contact opnemen met Doelwit via het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Doelwit ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die Doelwit verwerkt

Doelwit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Doelwit en/of omdat je deze gegevens zelf aan Doelwit verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Doelwit verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

  • Je opgegeven naam
  • Je opgegeven adres en woonplaats (niet verplicht, wel noodzakelijk als factuur per post gewenst is)
  • Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)
  • Je opgegeven E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Doelwit persoonsgegevens verwerkt

Doelwit verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Voor de financiele administratie en facturering

Geautomatiseerde besluitvorming

Doelwit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Doelwit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij Doelwit navragen wat de bewaartermijn is van je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Doelwit verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van Doelwit, sluit Doelwit een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Doelwit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Doelwit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Doelwit een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Doelwit van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Doelwit door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Doelwit ontvangen hebt. Doelwit neemt vervolgens per e-mail contact met jou op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Doelwit jou dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op je verzoek naar Doelwit te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Doelwit reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Doelwit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van je persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch Doelwit aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met je persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

De beheerder en Doelwit behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat je als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13-09-2018.

Pin It on Pinterest

Share This